Bad Guy  by Kim Ki-Duk

Cho Jae-Hyun, Seo-Won

Good movie about a psychotic love